All for Joomla All for Webmasters
Cart empty

Khách hàng và Công ty Cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân có nghĩa vụ bảo mật mọi thông tin liên

quan đến hợp đồng mua hàng, bao gồm thông tin về hàng hóa (số lượng, giá cả…), chính sách

của Công ty Cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân (giá, hạn mức tín dụng…), nội dung của hợp đồng và

hoạt động của các bên . Các thông tin bảo mật chỉ được cung cấp cho một bên thứ ba không liên

quan đến việc thực hiện hợp đồng giữa các bên nếu được người có thẩm quyền bên kia chấp

thuận bằng văn bản, hoặc cung cấp khi cơ quan chức năng của Nhà nước yêu cầu. Nếu không

được thỏa thuận khác, nghĩa vụ bảo mật một thông tin như vậy sẽ chấm dứt sau hai (2) năm kể từ

ngày ký kết hợp đồng, nhưng không trước khi kết thúc hợp đồng này và các hợp đồng liên quan.